ITF- Sec : Security


หลักสูตร : อบรมการหลักสูตร
by admin
Free
14 Hours
0 Lessons
0 Students

หลักสูตร : อบรมการหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer เป็นหลักสูตรที่นำมาใช้ในการจัดการระบบ Firewall เพื่อสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจระบบ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์, กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิกได้, กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall ได้, กำหนดค่า Policy ของ Firewall, กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall) เช่น การป้องกันไวรัส การกรองเนื้อหาเว็บไซต์ การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถกำหนดค่าการทำ IPSec VPN แบบ Site to Site, สามารถกำหนดค่า Virtual IP ด้วย Firewall, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ด้วย Syslog รวมทั้งสามารถสำรองและการเรียกคืนข้อมูลกลับได้ เป็นต้น

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน…

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network เช่น รู้จักการทำงานเบื้องต้นของระบบเครือข่าย รวมทั้งรู้จักอุปกรณ์ทางด้าน network เบื้องต้น
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน IP Address V4 และการทำงานเบื้องต้น

รายละเอียดหลักสูตร

Day 1

 • Module 01 : OSI Model 7 Layer : ทำความเข้าใจกับ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์
 • Module 02 : Introduction basic Firewall Concept : รู้จักหลักการทำงานพื้นฐานของ Firewall
 • Module 03 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI : กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิก
 • Module 04 : How to configure system firewall : กำหนดค่าระบบการทำงานของ Firewall
 • Module 05 : DHCP Server by firewall : การใช้ DHCP Server บน Firewall
 • Module 06 : How to configure basic routing with firewall : กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall
 • Module 07 : How to configure firewall policies : กำหนดค่า Policy ของ Firewall
 • Module 08 : How to configure firewall object (Address,Service,Schedule,Traffic Shaper and Virtual IP) : กำหนดค่า Objects ต่างๆ ของ Firewall เช่น การกำหนดค่า Address, Service, การตั้งเวลา Schedule, การำทำ Traffic Shaper และ Virtual IP
 • Module 09 : How to configure UTM firewall (AntiVirus,Web Filter,Application Control and Intrusion Protection) : กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall) เช่น การป้องกันไวรัส, การกรองเนื้อหาเว็บไซต์, การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ

 

 • LAB 01 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI : (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิก)
 • LAB 02 : Configure DHCP Server for client (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานของ DHCP Server สำหรับเครื่อง Client )
 • LAB 03 : Configure Policy for Internet with service port (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่า Policy เพื่อควบคุมการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับพอร์ตต่างๆ ที่เปิดให้บริการ )
 • LAB 04 : Management user with group by source ip address (ภาคปฏิบัติ : การจัดการผู้ใช้ด้วย Group ผ่านทาง Source IP Address)
 • LAB 05 : Management user with authentication by user group (ภาคปฏิบัติ : การจัดการผู้ใช้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านทาง User group)
 • LAB 06 : Configure shape and guarantee bandwidth with policy firewall (ภาคปฏิบัติ : การควบคุมและรับประกัน Bandwidth ด้วย Policy ของ Firewall)
 • LAB 07 : Configure Basic AntiVirus,Web Filter,Application Control and Intrusion Protection (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานพื้นฐานของการป้องกันไวรัส, กรองเนื้อหาเว็บไซต์, การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ)

Day 2

 • Module 10 : How to configure Static routing with firewall : กำหนดค่าการทำ Static Routing ด้วย Firewall
 • Module 11 : How to configure Dynamic routing with firewall : กำหนดค่าการทำ Dynamic Routing ด้วย Firewall
 • Module 12 : How to configure IPsec VPN(Site-to-Site) with firewall : กำหนดค่าการทำ IPSec VPN แบบ Site to Site
 • Module 13 : How to configure Virtual IP with firewall : กำหนดค่า Virtual IP ด้วย Firewall
 • Module 14 : Monitor logging and report (syslog configure) : การตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ด้วย Syslog
 • Module 15 : How to backup and restore configuration : การสำรองและการเรียกคืนข้อมูลกลั

 

 • LAB 08 : Configure Static Routing with Firewall Fortigate (ภาคปฏิบัติ : การทำ Static Routing)
 • LAB 09 : Configure OSPF Routing with Firewall Fortigate (ภาคปฏิบัติ : การทำ Dynamic Routing ด้วย OSPF)
 • LAB 10 : Configure IPsec VPN(Site-to-Site) (ภาคปฏิบัติ : การทำ IPSec VPN แบบ Site to Site)
 • LAB 11 : Configure Virtual IP (ภาคปฏิบัติ : การกำหนดค่า Virtual IP)
 • LAB 12 : Backup and restore configuration (ภาคปฏิบัติ : การสำรองและเรียกคืนข้อมูลกลับ)
 • Case study 01 : Multi WAN link solution (กรณีศึกษา : การทำ Multi WAN)
 • Case study 02 : VLAN ,Routing and Policy solution (กรณีศึกษา : การทำ VLAN, Routing และกำหนดค่า Policy)
 • Case study 03 : IPsec VPN(Site-to-Site) hub and spoke solution (กรณีศึกษา : การทำ IPSec VPN แบบ Site to Site ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Hub and Spoke)
 • Case study 04 : system integration firewall with enterprise network solution (กรณีศึกษา : การใช้ Firewall อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาระบบเครือข่ายในองค์กร)

ระยะเวลา :

2 วัน

สถานที่อบรม :

บริษัทลูกค้า

Facebook Comments

สอบถามรายละเอียด

 • Tel. 02-375-8664
 • info@ITFastLearning.com
 • www.ITFastLearning.com