ITF- VMw : VMware


หลักสูตร : อบรมการหลักสูตร VMware
by admin
Free
14 hours
0 Lessons
0 Students

หลักสูตร : อบรมการหลักสูตร VMware

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เนื้อหาคอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาในรายละเอียดของ การใช้งาน VMWare โดยจะตัดเนื้อหาจาก VCP ที่เรียนกัน 1 สัปดาห์ มาเป็น 2 วัน โดยจะนำเฉพาะเนื้อหาตั้งแต่ Basic จนถึงเรื่องสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงาน รูปแบบเป็นการสอนแบบ Hands-on Lab และจะพยายามใส่พวกทิปและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เข้าไปด้วย

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานทางด้าน

 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix

รายละเอียดหลักสูตร

VMware vSphere 4 Overview
2. VMware ESXi Installation and Configuration

 • Installing VMware ESXi/vSphere Client
 • Creating virtual switches
 • Storage (VMFS, iSCSI, NFS)
 • Security

3. Creating and Managing Virtual Machines

 • Create new virtual machine
 • Install guest OS/VMware Tools
 • Snapshot
 • Add new hardware e.g. USB Device, NIC
 • Extend hard disk

4. Role/Permission
5. Upgrade ESXi 4.0 to ESXi 4.1/Update patches

ระยะเวลา :

2 วัน (8:30 – 16:30)

สถานที่อบรม :

บริษัทลูกค้า

Facebook Comments

สอบถามรายละเอียด

 • Tel. 02-375-8664
 • info@ITFastLearning.com
 • www.ITFastLearning.com